GSM VarioBell interkom

GSM VarioBell je všestranně použitelný dveřní komunikátor, který lze využít i pro nouzovou komunikaci. Stačí vložit SIM a připojit napájení, popř. připojit elektrický zámek. Pro svou práci využívá GSM spojení - netřeba tedy připojit žádnou telefonní linku či jiné komunikační vedení.

Výhody:

Modulární systém

 • Základní modul s jedním nebo dvěmi tlačítky, popř. bez tlačítek
 • Dalšími tlačítkovými moduly lze systém rozšířit až do 87 tlačítek
 • K dispozici je klávesnice

Pod každé tlačítko je možno naprogramovat až 7 telefonních čísel, které budou po zmáčknutí tlačítka postupně volány (při nedostupnosti nebo obsazení právě volaného čísla)

Modul klávesnice pro vytáčení čísel z libovolného počtu pamětí (omezeno pouze kapacitou použité SIM karty), přímou volbu telefonního čísla z klávesnice a zadávání kódů pro spínání relé (počet kódů omezen opět pouze kapacitou SIM karty)

2 nezávislá, dálkově ovládaná, přepínací relé s širokými možnostmi naprogramování (spínání prozvoněním, kódem během hovoru, kódem z klávesnice, vytvořením hovorového spojení, zmáčknutím tlačítka, pomocí SMS, atd.)

Posílání SMS se záznamem datumu, času a čísel z kterých bylo otevřeno prozvoněním; datumu, času a kódu při otevírání kódem z klávesnice

1 vstup pro připojení např. alarmu (upozornění pomocí SMS) nebo pro kontrolu otevření brány (pípání během hovoru) apod.

Hlasová signalizace jednotlivých událostí (např. „Čekejte, prosím.“, „Odemykám.“ „Vyčkejte prosím na spojení.“, atd.

Funkce:

GSM VarioBell je hlasitý GSM telefon s předprogramovanými telefonními čísly pod jednotlivými tlačítky (tlačítka na základním modulu mají označení ABUTTON a BBUTTON, tlačítka na přídavných modulech B1 až B85.

 

Odchozí hovor: Po zmáčknutí tlačítka je vytočeno první číslo z uloženého seznamu čísel pod jmény ABUTTON1 až ABUTTON7 – tedy číslo pod jménem ABUTTON1. Pokud volaný není dostupný nebo je obsazen, volá se automaticky číslo pod jménem ABUTTON2 atd. Pokud volaný hovor přijme, je navázáno spojení a další čísla se již nevytáčí (obdobně platí pro ostatní tlačítka – na přídavných modulech je označení B1-1, B1-2…. až B85-7). Dobu čekání na příjem hovoru protistranou je možné nastavit. 

 

Příchozí hovor: podle nastavení bude spojení navázáno z kteréhokoli čísla nebo pouze z čísel uložených na SIM (spojení jen pro uložená čísla). GSM-VB může příchozí hovory také odmítat (viz dále ve funkci relé). Podle nastavení může GSM-VB před automatickým vyzvednutím  zazvonit (upozornění na navázání hovoru – kontrolovaný odposlech).

 

2 dálkově samostatně ovladatelná přepínací relé. Každé je možno podle nastavení ovládat několika způsoby:

 

 • Prozvoněním – Příchozí hovor je odmítnut (potvrzení přijmutí příkazu) a současně je aktivováno na nastavenou dobu vybrané relé. Hovor je odmítnut/relé aktivováno podle nastavení buď: pouze z čísel uložených v seznamu na SIM, nebo z jakéhokoliv telefonního čísla. 
 • Kódem – 
  • během hovorového spojení (příchozí i odchozí hovor) může protistrana vytočit 1místný DTMF kód, který sepne na přednastavenou dobu příslušné relé (každému relé lze nastavit jiný kód)
  • pokud je připojen modul klávesnice, lze zvolené relé (ne během hovoru!) sepnout kódem z klávesnice. Sepnutí může být dále podmíněno datumem, časem, dnem v týdnu, počtem přístupů atd.
  • pro spínání relé kódem (odemykání) může být nastaveno posílání SMS s datem, časem a číslem (nebo kódem) otevření
 • Pomocí SMS – lze dálkově sepnout/rozepnout zvolené relé. Nebo je sepnout na v SMS nastavenou dobu. Relé lze ovládat pouze z čísel přednastavených na SIM v GSM-VB.
 • Mód kamera – zvolené relé sepne navázáním spojení a rozepne ukončením spojení. Relé může být využito pro spínání nějakého externího záznamového zařízení (obraz, zvuk) pro evidenci hovorů (je třeba zazamenávat pouze po dobu spojení)
 • Mód osvětlení – zvolené relé sepne navázáním spojení a je sepnuto ještě po naprogramovanou dobu po ukončení spojení.
 • Mód tlačítko – zvolené relé sepne po zmáčknutí tlačítka a zůstane sepnuto po naprogramovanou dobu. Relé v tomot režimu může vytvářet jakoby "stisk dalšího tlačítka", které sepne nějakou mistní signalizaci (zvonek, výstažné světlo, apod.)

1 programovatelný vstup nastavitelný na:

 • posílání SMS „ALARM ON“ na programovatelné číslo při zkratu vstupu proti zemi a posílání SMS „ALARM OFF“ na další programovatelné číslo při opětovném rozpojení vstupu. Lze naprogramovat i pouze jedno číslo pro zvolený stav (spojení/rozpojení). Pak je posílána pouze jedna SMS podle zvolené akce.
 • detekce otevření. Pokud je během hovoru vstup sepnut (např. otevřením brány nebo dveří) jsou do hovoru přidávány po dobu sepnutí vstupu krátké tóny.

Hlasová signalizace jednotlivých stavů. Podle nastavení mohou být jednotlivé stavy a události oznamovány hlasem v jazyce podle nahrané jazykové mutace. Pokud je hlasová signalizace během hovoru, je slyšet na obou stranách spojení (např. „otevřeno“)

 

Detekce start/restart. GSM-VB indikuje start zařízení (zapnutí napájení) sepnutím relé1 na 7s. Funkci lze použít např. na automatické otevření po obnovení dodávky proudu, dálkový restart nějakého zařízení (prozvoněním) s automatickým restartem po obnovení dodávky proudu atd.

 

GSM VarioBell dveřní interkom může uložit až 250 čísel na SIM kartu, až 7 čísel na uživatele (tj. pro každé volací tlačítko nebo jako rychlá volba na klávesnici).

GSM VarioBell interkom se používá pro příchozí a odchozí hovory. 

Příchozí hovory lze přijímat na základě seznamu uloženého na SIM kartě. V případě potřeby lze příchozí hovory přijímat z libovolného čísla GSM.

Kontakty relé lze ovládat na dálku vyzváněním (volání / vyzvánění na číslo SIM karty GSM VarioBell komunikátoru. Pro ovládání relé jsou přijímána pouze vyzvánění z uvedených čísel). Kontakty relé lze ovládat také na dálku během aktivního hovoru vytočením DTMF kódu nebo, pokud není aktivní hovor, zadáním přístupového kódu pomocí klávesnice GSM VarioBell interkomu.

V případě potřeby jsou hovory z neznámých čísel ignorovány.

Relé lze zapnout / vypnout na dálku pomocí SMS.

K dispozici je také programovatelný vstup pro alarmové SMS (alarmové výstrahy) a sledování stavu posuvné brány. Čísla GSM uložená na SIM kartě mohou mít omezený přístup do omezené oblasti na základě dne, času, kalendářního období (pouze PO-PÁ) nebo např. počet předplacených přístupů.

Poptávkový formulář